Údržba

Údržba v roce 2010

Vzhledem k tomu, že na jaře 2010 jsme vlastnili pouze jednu parcelu, dohodli jsme se, že údržbu území zajistí současný uživatel VSV a.s. Vracov ze zemědělských dotací. Na stavu lokality se projevil průběh počasí. Při květnových záplavách bylo celé území pod vodou, až do začátku září se nejen ve slepém meandru, ale i v níže položených, dříve oraných místech držela až 10cm vrstva vody.

Na těchto místech se začala vyvíjet mokřadní vegetace s druhy sítina rozkladitá, s. článkovaná a s. sivá, kamyšník přímořský, pryskyřník plamének, rukev bažinná, šmel okoličnatý, šišák vroubkovaný aj. Vytvoření mnoha kaluží a tůněk mělo velmi příznivý vliv na vývoj několika druhů žab. Rozmnožilo se zde několik tisíc mladých kuněk, skokanů i ropuch, které koncem srpna při každém kroku porostem odskakovali do nejbližší kaluže a připomínali spíše sarančata na suché louce. Vzhledem k tomu, že porost nebyl až do konce září pokosený, měly žáby dostatek úkrytů, takže mohly v klidu dospět. Ale i tak tato lokalita sloužila jako bohatě prostřený stůl pro mnoho druhů ptáků hnízdících na ní nebo v bezprostředním okolí.

Vyhnízdily zde nejméně 2 páry konipasa lučního, 3–4 páry bramborníčka černohlavého a 1 pár ťuhýka šedého. Na tahu bylo pozorováno nejméně 14 druhů bahňáků – bekasiny otavní a vodouši rudonozí (kriticky ohrožené druhy) na lokalitě tokaly, kvůli vysoké hladině vody však zahnízdili za potokem Syrovínka. Na lokalitu Vlčí hrdlo zaletují lovit dravci - motáci pochopi a motáci piliši (jen v zimním období) a pravidelně mokřad navštěvuje i orel mořský. Mokřad je místem sběru a lovu potravy a místem odpočinku různých druhů vrubozobých (kachny a husy) a brodivých (čápi a volavky).

Odlišná situace však byla na sušších, výše položených místech, kde nekosením došlo k rozvoji třtiny křovištní, pcháče rolního, vzácně se sem dostal i celík obrovský. Tyto plochy bude třeba pravidelně kosit 2x ročně, pokud však zamokření celé lokality zůstane v současném stavu, nepůjde použít zemědělská technika a bude třeba kosit ručně či křovinořezem. Údržba lokality proběhla až koncem září a v říjnu, kdy byla celá plocha kromě meandrů posečena a hmota odvezena.

Údržba v roce 2011

I v roce 2011 zajistil údržbu území současný uživatel VSV a.s. Vracov ze zemědělských dotací. Celá plocha kromě meandrů byla posečena a hmota odvezena.

Údržba v roce 2012

Také v tomto roce zajistil údržbu území současný uživatel VSV a.s. Vracov. Vzhledem k tomu, že jsou nyní vykoupeny již 3 ha, bylo zahájeno jednání o výpovědi nájemních smluv bývalých vlastníků se současným uživatelem tak, abychom se co nejdříve mohli o vykoupené pozemky starat sami.

Na úhor se začínají šířit luční druhy z blízké zachovalé louky, stále se však na něm vyskytuje spousta ruderálních druhů. Proto je třeba louky dvakrát ročně kosit a pokosenou hmotu z lokality odvézt.

Při botanickém průzkumu v květnu a červnu se na obnovované ploše podařilo nalézt tři chráněné druhy rostlin – konitrud lékařský, šišák hrálovitý a v meandru žebratku bahenní a ohrožený šmel okoličnatý.

Aby byl umožněn i rozvoj živočichů, především bezobratlých, chceme v budoucnu tyto pozemky kosit mozaikovitě. Znamená to postupné kosení od poloviny května do konce června, pokud možno vždy jednu třetinu po čtrnácti dnech a znovu od poloviny srpna do konce září.

Do budoucna také plánujeme dosadbu solitérních vrb, případně obnovení původního meandrujícího toku říčky Syrovínky.

Údržba v roce 2013 a 2014

I v posledních dvou letech zajistil údržbu území současný uživatel VSV a.s. Vracov. Celá plocha kromě meandrů byla posečena a travní hmota po usušení byla odvezena z lokality. V příštím roce se pokusíme se současným uživatelem domluvit na zajištění údržby celé lokality naší organizací, nebo alespoň její poměrné části podle rozlohy vykoupených pozemků.

Během roku 2013 a 2014 byl zpracován Ochranářský plán lokality Vlčí hrdlo, na jehož základě bude probíhat údržba této lokality v dalších letech.