Sledování stavu lokality

V roce 2012 byl proveden soupis všech druhů cévnatých rostlin (Dagmar Uhýrková, Karel Fajmon a Ivana Jongepierová: Flóra a vegetace mokřadní lokality Vlčí hrdlo u Bzence). V první polovině roku 2013 zpracovala D. Uhýrková bakalářskou práci Floristická studie lokality Vlčí hrdlo v nivě Moravy u Bzence, ve které je sledován vývoj vegetace na tomto úhoru. V nepravidelných intervalech (2008, 2012, 2014) je také sledován vývoj vegetace formou fytocenologických snímků na 4 trvalých plochách. Získaná data budou zpracována během zimy 2015. V roce 2012 proběhl průzkum vybraných skupin živočichů (Karel Šimeček: Mapování ptáků a obojživelníků lokality Vlčí hrdlo u Bzence; Ondřej Konvička: Průzkum fytofágních brouků v lokalitě Bzenec – Vlčí hrdlo).